Υπηρεσίες κατάταξης τουριστικών καταλυμάτων (hotel rating)

 

Hotel rating

 

Κατάταξη Τουριστικών Καταλυμάτων

Σύντομη περιγραφή

Η κατάταξη κύριων τουριστικών καταλυμάτων (ξενοδοχειακές μονάδες και οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις) σε κατηγορίες αστέρων είναι ένα σύστημα διαβάθμισης της ποιότητας κάθε δομής φιλοξενίας, ανάλογα με τις παροχές και τις τεχνικές προδιαγραφές της. Κάθε κατάλυμα υποχρεούται σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο να καταταχθεί σε μία από τις κατηγορίες, εφ’ όσον πληροί τις προδιαγραφές και συγκεντρώνει τον απαραίτητο αριθμό μορίων που απαιτείται για την κατάταξη στην συγκεκριμένη κατηγορία, με βάση προαιρετικά βαθμολογούμενα κριτήρια.

 Αναλυτική περιγραφή

 • Το νομοθετικό πλαίσιο για την κατάταξη των κύριων τουριστικών καταλυμάτων (ξενοδοχειακές μονάδες και οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις) σε κατηγορίες αστέρων προϋποθέτει μια διαδικασία, με συγκεκριμένες προδιαγραφές, συγκεκριμένα βήματα, και προθεσμίες.
 • Αρμόδιος φορέας για την έκδοση των πιστοποιητικών κατάταξης των ξενοδοχειακών μονάδων είναι το  Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ), μέσω διαπιστευμένων Φορέων Διενέργειας Ελέγχων και Επιθεωρήσεων (ΦΔΕΕ), οι οποίοι αναλαμβάνουν τις διαδικασίες επιθεώρησης και αξιολόγησης για την κατάταξή τους σε κατηγορίες αστέρων. Οι εν λόγω φορείς, όπως η TÜV AUSTRIA HELLAS, μετά από διενέργεια επιτόπιων ελέγχων στα τουριστικά καταλύματα εκπονούν Τεχνική Έκθεση, η οποία υποβάλλεται  στη συνέχεια στο ΞΕΕ. Με αυτό έγγραφο, ο φορέας,τεκμηριώνει την εισήγησή του προς το ΞΕΕ για την έκδοση του πιστοποιητικού κατάταξης του καταλύματος, μέσω της έκδοσης Βεβαίωσης Συνδρομής.
 • Το σύστημα κατάταξης για τα κύρια τουριστικά καταλύματα (ξενοδοχεία και οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις) περιλαμβάνει τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές, καθώς και τα βαθμολογούμενα κριτήρια που αφορούν σε δομές, εξοπλισμό-υλικοτεχνική υποδομή, amenities και παροχές (σε είδος ή υπηρεσιών).

Τα κύρια τουριστικά καταλύματα κατατάσσονται υποχρεωτικά σε πέντε κατηγορίες αστέρων, με ανώτατη την κατηγορία των πέντε αστέρων και κατώτατη την κατηγορία του ενός αστέρος.

Ποια είναι η διαδικασία της πιστοποίησης;

Εφόσον η επιχείρηση διαθέτει ΕΣΛ (Ειδικό Σήμα Λειτουργίας), τα βήματα έχουν ως ακολούθως

Screenshot 3

Χρονικοί Περιορισμοί

Screenshot 4

Σε ποιους φορείς και επιχειρήσεις απευθύνεται;

Η διαδικασία κατάταξης σε κατηγορίες αστέρων απευθύνεται σε όλες τις ξενοδοχειακές και οργανωμένες τουριστικές μονάδες, είτε πρόκειται για νέες μονάδες, είτε για υφιστάμενες που επιθυμούν να ανανεώσουν, να τροποποιήσουν ή να αναβαθμίσουν το ΕΣΛ που έχουν σε ισχύ.

Ποια είναι τα οφέλη της πιστοποίησης;

Η συγκεκριμένη διαδικασία:

 • λειτουργεί ως απόδειξη της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών
 • αυξάνει το αίσθημα εμπιστοσύνης στον ταξιδιώτη, αναφορικά με την ικανοποίηση των συμφωνημένων απαιτήσεων σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο
 • δίνει το έναυσμα για προσέλκυση νέων πελατώνκαι έναρξη νέων συνεργασιών
 • αποτελεί όπλο στην προσπάθεια για βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος και της δημιουργίας ισότιμων συνθηκών ανταγωνισμού με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, που ήδη εδώ και χρόνια εφαρμόζουν ανάλογες διαδικασίες και πλαίσια, έχοντας αποκτήσει αυτή τη στιγμή ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στα μάτια του ταξιδιώτη
 • μεταβάλλεται σεεργαλείο βελτίωσης και αναβάθμισης των υπηρεσιών  αφού δίνει τη δυνατότητα στους Έλληνες επιχειρηματίες του τουρισμού, να οργανώσουν καλύτερα το «προϊόν» τους, να το ανανεώσουν, να το εκσυγχρονίσουν και τελικά να το αναβαθμίσουν. Στην πραγματικότητα σημαίνει αναβάθμιση της ποιότητας, μεγαλύτερη ασφάλεια, διασφάλιση υποδομών ποιότητας, λιγότερη γραφειοκρατία, περισσότερη διαφάνεια, παρέχοντας έτσι όλα τα εχέγγυα για βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη

Η επιλογή του γραφείου μας για την αξιολόγηση των τουριστικών καταλυμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας:

 • κατατάσσει την επιχείρηση σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών με την υπευθυνότητααμεροληψίακαι το κύρος του οργανισμού μας
 • προσδίδει προστιθέμενη αξία στην τουριστική επιχείρηση μέσα από την αξιοπιστία και τη δύναμη που αντανακλά το όνομα και το σήμα της (brand name)
 • παρέχει τη δυνατότητα Χρήσης Σήματος Αξιολόγησης,το οποίο σηματοδοτεί την διαφοροποίηση, το κύρος και την ποιότητα της διαδικασίας αξιολόγησης
 • προσφέρει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις του τουριστικού χώρου για ολοκληρωμένες λύσεις μιας στάσης (onestop shop), παρέχοντας διαπιστευμένες υπηρεσίες επιθεώρησης, πιστοποίησης και εκπαίδευσης για την καθολική κάλυψη των αναγκών και τη διασφάλιση των δραστηριοτήτων τους