Φωτοβολταϊκά

energy transition solar panel 7

Φωτοβολταϊκά – Ένα νέο επενδυτικό περιβάλλον

Με την ψήφιση του Ν.4414/2016 (κατ επιταγή σχετικών κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών) ξεκίνησε το νέο καθεστώς ενίσχυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σύμφωνα με το οποίο οι ενισχύσεις για έργα μεσαίας και μεγάλης ισχύος (που ισχύουν για 20 χρόνια) χορηγούνται ως διαφορική προσαύξηση, επιπλέον της αγοραίας τιμής με την οποία οι παραγωγοί πωλούν την ηλεκτρική ενέργεια απευθείας στην αγορά, ισχύει δηλαδή ο υποστηρικτικός μηχανισμός των εγγυημένων διαφορικών τιμών (feed-inpremium). Επιπλέον, oι ενισχύσεις για τα έργα αυτής της κλίμακας χορηγούνται στο πλαίσιο μιας ανταγωνιστικής διαδικασίας.

Είδη Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα διακρίνονται σε δυο κύριες κατηγορίες:

 • Αυτόνομα συστήματα

Τα αυτόνομα συστήματα χρησιμεύουν για την ηλεκτροδότηση μια εγκατάστασης χωρίς να χρησιμοποιείται το δημόσιο δίκτυο ηλεκτρισμού (ΔΕΗ).

 • Διασυνδεδεμένα συστήματα ( Φωτοβολταϊκά Πάρκα)

Τα διασυνδεδεμένα συστήματα (ή φωτοβολταϊκά πάρκα ή φωτοβολταϊκοί σταθμοί) είναι συνδεδεμένα με το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (με την ΔΕΗ -ΔΕΣΜΗΕ).Ένα διασυνδεδεμένο σύστημα μπορεί να εγχέει ενέργεια στο δίκτυο. Διακρίνονται σε:

 1. Φωτοβολταϊκά πάρκα
 2. Φωτοβολταϊκά σε στέγες
 3. Net Metering

H κατασκευή ενός διασυνδεδεμένου συστήματος πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται μεγιστοποίηση του οικονομικού οφέλους του επενδυτή και μεγιστοποίηση της μέσης ετήσιας παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Το γραφείο μας δραστηριοποιείται στο χώρο των φωτοβολταϊκών συστημάτων διαθέτοντας μεγάλη εμπειρία τόσο στις κατασκευές όσο και στις αδειοδοτήσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων (φωτοβολταϊκών σε στέγες και μεγάλων φωτοβολταϊκών πάρκων).

Η N Project έχει τη δυνατότητα και παρέχει αξιόπιστα ολοκληρωμένες λύσεις σε όλο το εύρος των πελατών της με μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε φωτοβολταϊκά συστήματα, και παρελκόμενα αυτών στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.

Παράλληλα παρέχουμε ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επενδυτές που ασχολούνται με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.  Εκπονούμε ενεργειακές μελέτες λειτουργίας του εκάστοτε φωτοβολταϊκού συστήματος καθώς και τεχνοοικονομικές μελέτες  σκοπιμότητας. Έχουμε τόσο την επιστημονική και τεχνική γνώση και κατάρτιση αλλά και την εμπειρία σε πραγματικά έργα που έχουμε κατασκευάσει.

Οι υπηρεσίες που παρέχουμε είναι οι εξής:

 • Αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις εργασιών για φωτοβολταϊκά σε στέγες σπιτιών και επιχειρήσεων.
 • Διαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών πάρκων σε αγροτεμάχια
 • Μελέτες τεχνοοικονομικές – σκοπιμότητας.
 • Κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων με τράκερ ή σταθερές βάσεις στο έδαφος ή σε στέγες κτηρίων.
 • Κατασκευή αυτόνομων φωτοβολταϊκών συστημάτων για ρευματοδότηση χωρίς ΔΕΗ

Το γραφείο μας πέραν της κατασκευής φωτοβολταϊκών συστημάτων “με το κλειδί στο χέρι”,  εκπονεί και αντίστοιχες τεχνικές και τεχνικό-οικονομικές μελέτες. Ταυτόχρονα, με βάση την εμπειρία μας παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες για τα επενδυτικά προγράμματα που αφορούν την επιδότηση φωτοβολταϊκών μονάδων παραγωγής ενέργειας.
Στις μελέτες-υπηρεσίες που προσφέρουμε συμπεριλαμβάνονται:

 • Υπολογισμός ετήσιας ηλιακής ακτινοβολίας στην θέση της εγκατάστασης
 • Εκτίμηση παραγωγής ετήσιας ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWp εγκατεστημένης ισχύος Φωτοβολταϊκών (Φ/Β)
 • Προτάσεις βέλτιστης ένταξης των Φ/Β στο οικόπεδο ή εγκαταστάσεις σας.
 • Ηλεκτρολογικά σχέδια της εγκατάστασης Φ/Β συστήματος και προδιαγραφές υλικών.
 • Υπολογισμός της εξοικονόμηση συμβατικών καυσίμων και περιβαλλοντικά οφέλη
 • Οικονομική αξιολόγηση της Φ/Β εγκατάστασης ανά kWp σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο.
 • Εξέταση τοπικών συνθηκών για την δυνατότητα σύνδεσης στο δίκτυο της ΔΕΗ.
 • Συμβουλευτική υποστήριξη.
 • Προετοιμασία φακέλων για αδειοδότηση του έργου.